Zvyšok po delení: %, mod

Pomocou operátora zvyšok po delení môžeme vypočítať zvyšok po celočíselnom delení. pomocou operátora zvyšok po delení môžeme jednoducho otestovať deliteľnosť celých čísel, v prípade keď výsledok je 0 tak číslo je deliteľné bezo zvyšku.

%

Popis

par1 % par2
Použitá kľúčové slová: %

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Zvyšok po delení:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Zvyšok po delení:
i % 4
121 % 40
(0xff % 50 % 10) % 2

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(15 % 4)
(1500 % 60)
70 % 8
 y = 15 % 4
 y = 1025 % 8

mod

Popis

par1 mod par2
Použitá kľúčové slová: mod

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Príklady

Basic

Možné požitie Zvyšok po delení:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Zvyšok po delení:
i mod 4
121 mod 40
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
70 mod 8
(1500 mod 60)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk