Podmienený príkaz: if, if else, if then, if then else, if then end if, if then else end if

Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch smeroch. ak je podmienka splnená bude pokračovať beh programu v prvom smere, ak nie tak druhom smere. pod smermi programu myslim buď príkaz alebo blok príkazov.

if, if else

Popis

if (condition) statement1
if (condition) statement1 else statement2
Použitá kľúčové slová: if else

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Podmienený príkaz:
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
if (i < 10) i = 10; else i=1;

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==5)
  break;
if ( y > 32 ) 
  c=true;
if ( x == 5 )
  --y;
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234
if (i - 10 >0) i = i-5;

if then, if then else

Popis

if condition then statement1;
if condition then statement1 else statement2;
Použitá kľúčové slová: if else then

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Podmienený príkaz:
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
if i < 10 then i := 10 else i:=1;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if x = 5 then
  dec(y);
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
if y < 100 then 
  inc(x);

if then end if, if then else end if

Popis

if condition then
statements1
end if
if condition then
statements1
else
statements2
end if
Použitá kľúčové slová: if else then end

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie Podmienený príkaz:
if i > 10 then
i =10
      i = i - 1
  i=i+1
end if
if i < 10 then
 i = 10
 else
 i=1
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
if x>&Habc then
 y = x / &Ha  ' y = 466
end if
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if
if x = 5 then
  y=y-1
end if
V iných jazykoch: en hu cz sk