Visual Basic - 64-bitové celé číslo: long, Int64

Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 64-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long

Popis

 long
Použitá kľúčové slová: long

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As long= -82345    ' x = -82345
Dim y As long= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = Clng((x * y))   ' z = 1778981380

Int64

Popis

 Int64
Použitá kľúčové slová: int64

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As Int64= -82345    ' x = -82345
Dim y As Int64= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = Clng((x * y))   ' z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk