Visual Basic - Zmena znamienka: -

Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamienka výrazov. funguje jako negace: Ak je hodnota výrazu pozitívny potom výsledok bude negatívny, a ak je záporný potom výsledok bude pozitívny.

-

Popis

- expression
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie zmena znamienka:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234        ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))    ' z = 30850

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As integer= -12345
Dim x As sbyte= -5
Dim x As long= -82345

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk