Visual Basic - Bitový posun doprava: >>

Bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupného celého čísla do prava koľko je hodnota druhého vstupu. výstupné bity sa stratí a vstupné bity budú 0. bitový posun doprava môžeme použiť pre delenie s mocninou 2. príklad 256 delené s 2 na treťom: 256 we shift to the right three times and the result is 32.

>>

Popis

par1 >> par2
Použitá kľúčové slová: >>

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Bitový posun doprava:
x = 8 >> 1        ' x = 4
y = &Hff >> 4     ' y = 15
z = (x >> 2) >> 2 ' z = 0

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový posun doprava:
i >> 2
2 >> i
32 >> (&HA >> 2) >> 1

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
2 >> 2
(32 >>2)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk