Programovanie v jazyku PHP

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka PHP, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk PHP:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

PHP

 $i = $x * 5;
 while ($i>0)
   if ($i==10)
     break;
   else 
   {
     $i--;
   }

Príklady - PHP

PHP

$a && $b
$a && true
10 >$a && $a>5

PHP

$x < $y
10 < f(5)
($i & $j) < 128

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if ($i==5)
    break;
++$i;
$x > 3.14
(double)$x
$a = 4 >= 2
32 >> (0xA >> 2) >> 1
V iných jazykoch: en hu cz sk