programovanie v jazyku PHP

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka PHP, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk PHP:


lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

štruktúra programu


operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

PHP

 $i = $x * 5;
 while ($i>0)
  if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }

Príklady - PHP

PHP

$i | $j
0xff | $k
64 | ($i | $k)

PHP

$x = 64 / 8;  // x=8
$y = $x / 0.5;  // y=16
$z = ($x * 2 / $y +5);// z=1.1

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if ($i==5)
  break;
++$i;
$x > 3.14
(double)$x
$a = 4 >= 2
32 >> (0xA >> 2) >> 1
V iných jazykoch: en hu cz sk