programovanie v jazyku Object Pascal

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Object Pascal, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Object Pascal:


lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

štruktúra programu


operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Object Pascal

 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;

Príklady - Object Pascal

Object Pascal

$abc
9876

3.14
true
false

Object Pascal

xmin := 0; ymax := 255;
x:=5;      // x = 5
y:= 15 mod 4;  // y = 3
y := byte((x * y)); // z = 15

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } 
if x>5 then
 y := x / $a; // y = 1
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
a or true
128 shl (j shl(3 + i))
y := longword((x * y));
V iných jazykoch: en hu cz sk