FreeBASIC - 64-bitove bezznamienkové číslo: ulongint

Dátový typ 64-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 64-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 18446744073709551615.

ulongint

Popis

 longint
Použitá kľúčové slová: ulongint

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulongint=7001234        ' x = 7001234
Dim y As ulongint= 10250 \ 8    ' y = 1281
y = CULngInt((x * y))     ' z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk