FreeBASIC - Explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo: CULngInt

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CULngInt

Popis

 CULngInt (expr)
Použitá kľúčové slová: culngint

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulongint=7001234        ' x = 7001234
Dim y As ulongint= 10250 \ 8    ' y = 1281
y = CULngInt((x * y))     ' z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk