Free Pascal - Bitový súčet: or

Bitový súčet iným menom nastavovač 1. názov nastavovač do 1 dostal po operátora logický súčet: len v tom prípade je výsledok nepravda ke oba vstupy sú nepravdivé, vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok pravda. prevedená na premenné znamená, že iba tie bity zostanú nastavené na hodnotu 0, kde obaja vstupy boli 0 inak sa nastaví 1. túto vlastnosť môžeme využiť napríklad na nastavovanie konkrétneho bitu: vezmeme jeden príklad máme jednu premennú u ktorej 5., 6. bity chceme nastaviť do 1. potrebujeme číslo kde sú 5., 6. bity nastavené na 1, a všetky ostatné bity 0: 00110000 v hexadecimálnom tvare 30 a desiatkovej 48. prevedieme operáciu bitový súčet nad číslom 48 a nad premennou, výsledkom budú nastavené 5., 6. bity a ostatné bity zostanú nezmenené (xx11xxxx)

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie Bitový súčet:
x := 1 or 2;          // x = 3
y := $a or 5;        // y = F
z := $f0 or (x or y); // z = FF

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový súčet:
i or j
$ff or k
64 or (i or k)

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$01 or $02

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk