C# - Bitový súčet: |

Bitový súčet iným menom nastavovač 1. názov nastavovač do 1 dostal po operátora logický súčet: len v tom prípade je výsledok nepravda ke oba vstupy sú nepravdivé, vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok pravda. prevedená na premenné znamená, že iba tie bity zostanú nastavené na hodnotu 0, kde obaja vstupy boli 0 inak sa nastaví 1. túto vlastnosť môžeme využiť napríklad na nastavovanie konkrétneho bitu: vezmeme jeden príklad máme jednu premennú u ktorej 5., 6. bity chceme nastaviť do 1. potrebujeme číslo kde sú 5., 6. bity nastavené na 1, a všetky ostatné bity 0: 00110000 v hexadecimálnom tvare 30 a desiatkovej 48. prevedieme operáciu bitový súčet nad číslom 48 a nad premennou, výsledkom budú nastavené 5., 6. bity a ostatné bity zostanú nezmenené (xx11xxxx)

|

Popis

par1 | par2
Použitá kľúčové slová: |

Vstup


Výstup

Príklady

C#

Možné požitie Bitový súčet:
x = 1 | 2;          // x = 3
y = 0xa | 5;        // y = F
z = 0xf0 | (x | y); // z = FF

C#

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový súčet:
i | j
0xff | k
64 | (i | k)

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0x01 | 0x02

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk