Pascal - Logický súčet: or

Logický súčet funguje následovne: len v tom prípade je výsledok nepravda ke oba vstupy sú nepravdivé, vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 := false or false; { a1 = false}
a2 := false or true;  { a2 = true}
a3 := true  or false; { a3 = true}
a4 := true  or true;  { a4 = true}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a or true
(10 >a or a<5)
j > 128 or false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk