FreeBASIC - Logický súčet: or, OrElse

Logický súčet funguje následovne: len v tom prípade je výsledok nepravda ke oba vstupy sú nepravdivé, vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Oba operandy sa vyhodnocujú nezávisle na hodnote prvého oeprandu.

Príklady

FreeBASIC

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false or false ' a1 = false
a2 = false or true  ' a2 = true
a3 = true  or false ' a3 = true
a4 = true  or true  ' a4 = true

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a or true
(10 >a or a<5)
j > 128 or false

OrElse

Popis

par1 OrElse par2
Použitá kľúčové slová: orelse

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

FreeBASIC

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false OrElse false ' a1 = false
a2 = false OrElse true  ' a2 = true
a3 = true  OrElse false ' a3 = true
a4 = true  OrElse true  ' a4 = true

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b OrElse c) OrElse a
a OrElse true
a>1 OrElse a<100

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk