C++ - Logický súčet: ||

Logický súčet funguje následovne: len v tom prípade je výsledok nepravda ke oba vstupy sú nepravdivé, vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true;  // a2 = true
a3 = true  || false; // a3 = true
a4 = true  || true;  // a4 = true

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(10 >a || a<5)
a || true
j > 128 || false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk