Object Pascal - Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 = par2
Nerovná sa
par1 <> par2

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if x>5 then
  y := x / $a;  // y = 1
(j + 10) <= 128
(i and j) <> 64
(i=10)
(j + 8) >= 3
10 >a or a<5
V iných jazykoch: en hu cz sk