Visual Basic - Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 = par2
Nerovná sa
par1 <> par2

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if x>&Habc then
  y = x / &Ha    ' y = 466
end if
if i=5 then
    exit do
end if
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if
a = 4 >= 2
b = x <= 12
y <> 25
V iných jazykoch: en hu cz sk