C# - Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 == par2
Nerovná sa
par1 != par2

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==10)
     break;
   else 
   {
     i--;
   }
0xff >= y
a = 2 > funkc(3)
a = 2 <= funkc(false)
while (i<10) ++i;
x != y
V iných jazykoch: en hu cz sk