Visual C++ - Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 == par2
Nerovná sa
par1 != par2

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (y>1)
{
  x++;
  y--;
}
if (i==16)
 {
    continue;
 }
 
if ( x >= 12 )
   while ( y >= 0 )  
      --y;
b = x <= 12
1 != 10
ret = j<i
V iných jazykoch: en hu cz sk