C - Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 == par2
Nerovná sa
par1 != par2

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==5)
  break;
0xff >= y
x != y
x <= y * 5
V iných jazykoch: en hu cz sk