FreeBASIC - Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 = par2
Nerovná sa
par1 <> par2

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if
if x>5 then
  y = x / &Ha  ' y = 1
end if
y <= x
a = 4 >= 2
x = y + 3
x <> y
V iných jazykoch: en hu cz sk