Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 == par2

par1 = par2
Nerovná sa
par1 != par2

par1 <> par2

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==16)
 {
    continue;
 }
if ( x >= 12 )
   while ( y >= 0 )  
      --y;
1 != 10
b = x <= 12
10 >a && a>5
ret = j<i
V iných jazykoch: en hu cz sk