C++ - Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 == par2
Nerovná sa
par1 != par2

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do {
  i++;
  if (i==5)
    break;
} while ( i <10);
a = 4 >= 2
b = c == f(5)
b = x <= 12
if (i - 10 >0) i = i-5;
y != 25
V iných jazykoch: en hu cz sk