Visual C++ - operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..

Aritmetické

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:

Visual C++ .NET

8 + 12    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
(float)50 / i     // 2.5
70 / 8    // 8
70 % 8     // 6

Logické

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.

Visual C++ .NET

a && b
a || true
!a

Bitové

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.

Visual C++ .NET

2 << 2   
2 >> 2   
0xff & 0x05 // 0x05
0x01 | 0x02 // 0x03
~ 2     
0x1A ^ 0x1A 

Relačné

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.

Visual C++ .NET

5 < 3    //  true
x > 3.14   //  
y <= x    //  ...
0xff >= y  //  ...
x == 6    
y != 25   

Priradenie


Príklady - Visual C++

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x >= (float)y / 5
b = x <= 12
 x= -82345
(j + 10)
a2 = !true
x * 2 / y +5
V iných jazykoch: en hu cz sk