Programovanie v jazyku FreeBASIC

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka FreeBASIC, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk FreeBASIC:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

FreeBASIC

 i = x * 5
 do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop

Príklady - FreeBASIC

FreeBASIC

x > y
10 > f(9.9)
j > 128 or false

FreeBASIC

xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234    ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))  ' z = 30850

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
Dim x As single= 3.14159265359
&Hff >= y
Dim y As ulongint= 10250 \ 8
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2
y = ClngInt((x * y))
V iných jazykoch: en hu cz sk