Programovanie v jazyku Object Pascal

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Object Pascal, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Object Pascal:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Object Pascal

 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;

Príklady - Object Pascal

Object Pascal

x := not(32 shr 2);    // x = -9
y := not x;       // y = 8
z := not(x and 5) and y;  // z = 8

Object Pascal

i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } 
if x>5 then
 y := x / $a; // y = 1
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
a or true
128 shl (j shl(3 + i))
y := longword((x * y));
V iných jazykoch: en hu cz sk