Programovanie v jazyku Visual Basic

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Visual Basic, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Visual Basic:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Visual Basic .NET

 i = x * 5
 while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
end while

Príklady - Visual Basic

Visual Basic .NET

8 + 12    ' 20
100 - 2    ' 98
5 * 5     ' 25
50 / i     ' 2.5
70 \ 8    ' 8
70 mod 8     ' 6

Visual Basic .NET

x = 1 or 2     ' x = 3
y = &Ha or 5    ' y = F
z = &Hf0 or (x or y) ' z = FF

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if i=16 then
  continue while
 end if
Dim x As integer= -12345
b = x <= 12
y =CSng((x * y))
(x * y)
V iných jazykoch: en hu cz sk